TOTAL översättningsbyrå

Villkor & Bestämmelser

Innehållsförteckning

1. Allmänt

1.1 Alla offerter lämnas, och beställningar godkänns, uteslutande enligt följande bestämmelser och villkor. Inga andra bestämmelser och villkor gäller för avtalet eller någon variant av avtalet utan företagets skriftliga godkännande.

1.2 Med ”företaget” avses TOTAL.

1.3 Med ”kund” avses vilken som helst juridisk eller fysisk person som beställer varor eller tjänster från företaget.

1.4 ”Varor” och ”tjänster” innefattar arbete, produkter, dokumentation, grafisk återgivning, översättning, datorinformation och andra medier för lagring, hämtning eller överföring av information eller tillhandahållande av ovanstående.

1.5 Genom att utnyttja någon av de tjänster företaget erbjuder, innebär det att kunden godtar dessa villkor i sin helhet och avsäger sig därmed alla andra skiljaktiga eller motstridande villkor som annars gäller.

2. Översättningens syfte och kontrollnivå

2.1 I samband med begäran om offert eller beställning av varor eller tjänster ska kunden ge företaget all information som behövs för att kostnadsberäkna och/eller tillhandahålla önskade varor eller tjänster, inklusive syftet med den eventuella översättningen.

2.1.1 Företaget tar inget ansvar för brister i levererade varor eller tjänster om kunden vid någon tidpunkt i framtiden använder varorna eller tjänsterna i något annat syfte än det som meddelades företaget vid tidpunkten för beställningen.

2.2 Kunden ska vid beställningen eller dessförinnan skriftligen tydligt ange vilken kontrollnivå som ska gälla för översättningen. Om inget annat avtalas utför företaget den kontroll som det efter eget gottfinnande finner lämplig.

2.3 Om arbetsprover skickas till kunden för godkännande tar företaget inget ansvar för fel som inte upptäckts och tydligt markerats av kunden för korrigering på proverna. Om kunden har överlämnat sådant som stil, typ, layout osv. till företagets avgörande, debiterar företaget kunden för alla efterföljande ändringar av specifikationen inklusive ändringar i texten.

3. Offerter och kostnadsberäkningar

3.1 Inga bindande offerter lämnas för dokument som inte uppvisats i sin helhet med fullständig specifikation. Kostnadsberäkningar för arbete på material som inte uppvisats i sin helhet bekräftas först vid mottagandet av det fullständiga materialet samt specifikationen. Alla offerter gäller i 30 dagar efter offertdatum, om inte annat skriftligen meddelats av företaget, och kan dras tillbaka av företaget inom denna tid genom skriftligt meddelande.

3.2 Företaget förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningar för vilka det inte mottagit skriftligt ordergodkännande av kunden.

3.3 Alla kostnadsberäkningar och offerter lämnas enligt de priser som gäller vid faktureringstidpunkten. Om mer än en språkkombination beställs anges ett totalpris för alla språkkombinationer, om inte annat specificeras.

3.4 Om inte annat avtalas skriftligt, innefattar alla kostnadsberäkningar och offerter slutlig leverans per e-post.

3.4.1 Delleveranser, leveranser av prover eller koncept för godkännande eller leveranser på annat sätt än med e-post görs på kundens begäran och kan debiteras.

3.5 Om skriftlig offert saknas, fastställs priset för arbetet av företaget i enlighet med den prisnivå och praxis som gäller vid den tidpunkten.

3.6 Om kunden begär en ändring och företaget godtagit den vad gäller specifikation, kvantitet eller avsedd användning av arbetet enligt punkterna 2.1 och 2.2 ovan, har företaget rätt att justera det avtalade priset i enlighet med ändringarna.

3.7 Alla ändringar av den ursprungliga specifikationen, kvantitet eller avsedd användning av arbetet ska bekräftas skriftligt av kunden. Om företaget godtar att göra ändringen kan eventuellt tidigare avtalade leverans- eller färdigställandedatum flyttas och priserna justeras i enlighet med ändringen.

3.8 Om en felaktighet eller utelämning i offerten upptäcks efter att kundens beställning godkänts, godtar kunden att företaget gottgör kunden för felet genom att göra en rimlig ändring av pris och/eller leveranstid.

3.9 En tilläggskostnad kan utgå för nödvändigt extraarbete om kopian som kunden tillhandahåller är otydlig, oläslig eller handskriven.

4. Preliminärt arbete

4.1 Allt arbete som utförs på kundens begäran, oavsett om det görs som ett test eller i något annat syfte, ska följa företagets villkor och bestämmelser och debiteras, oberoende av beställning eller slutförande av eventuella relaterade eller efterföljande arbeten, om inte annat avtalats.

5. Avbeställning

5.1 Om arbete har beställts och därefter avbeställs av kunden, ska kunden ersätta företaget med ett belopp som motsvarar alla kostnader och utgifter som företaget ådragit sig fram till avbeställningstidpunkten samt all förlust och skada som företaget åsamkas på grund av avbeställningen.

6. Betalning

6.1 Om inte annat avtalats skriftligt, ska kunden erlägga full betalning inom 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning tillkommer för varje påbörjad månad en dröjsmålsränta som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av 3 procentenheter.

6.2 Om arbetet levereras i delar får företaget fakturera varje delleverans för sig och kunden ska betala fakturorna enligt dessa villkor.

6.3 Om tiden för slutförande av arbetet är längre än en kalendermånad, får företaget fakturera för månatliga delbetalningar för det arbete som utförts varje kalendermånad.

6.4 Inga tvister om avtalet påverkar företagets rätt att erhålla omgående betalning enligt punkt 6.1 för vederbörligen slutfört arbete.

6.5 Om kunden underlåter att betala för ett helt eller delvis slutfört kontrakt eller någon delleverans, har företaget rätt att, utan att det påverkar andra rättigheter eller ersättningar, tillfälligt eller permanent avbryta allt vidare arbete för kunden.

6.5.1 Företaget får vid varje betalningsunderlåtelse ta ut en dröjsmålsränta som motsvarar den referensränta som gällde på förfallodatum med tillägg av 3 procentenheter och/eller kräva skadestånd för vägran att fullfölja avtalet.

6.6 Om en åtgärd eller försummelse från kundens sida medför en försening av ett arbete som är helt eller delvis slutfört, har företaget rätt till full betalning för det slutförda arbetet enligt bestämmelserna i punkt 6.1, och leveransförseningen ger ingen rätt till försenad betalning.

6.7 Om en kund som har fått en kostnadsberäkning eller en offert ber företaget att fakturera tredje part, godkänns beställningen endast om betalning erläggs i förskott och/eller skriftlig bekräftelse har mottagits från den tredje parten. Företaget beaktar inte under några omständigheter en sådan begäran efter att beställningen har godkänts.

7. Leverans

7.1 Tider för leverans av varor och slutförande av arbete ges så exakt som möjligt men kan inte garanteras. Kunden har ingen rätt till skadestånd eller annullering av beställningen om någon leverans- eller slutförandetid inte uppfylls, oberoende av orsak.

7.2 Oberoende av vad som sägs i punkt 7.1 kan parterna, om tid och/eller plats för leverans är väsentlig, avtala om specifika krav på prestationen inklusive konsekvenser på grund av bristande prestation.

7.2.1 Överenskommelsen om specifika bestämmelser enligt punkt 7.2 påverkar inte på något sätt andra/övriga tillämpliga bestämmelser och villkor.

7.3 Datum för leverans eller slutförande är under alla förhållanden beroende av att nödvändigt material, information, anvisningar eller godkännanden erhålls från kunden i tid.

7.4 Om kunden ändrar den ursprungliga specifikationen, kvantiteter eller avsedd användning av arbetet, kan det leda till förseningar i leverans eller färdigställande.

8. Underleverantörer

8.1 Företaget har rätt att utse en eller flera underleverantörer för att utföra alla eller vissa av företagets skyldigheter enligt avtalet.

8.2 Om kunden lär känna en anställd eller underleverantör som arbetar eller har arbetat via företaget för kunden och den anställde eller underleverantören därpå erbjuds eller tar direkt anställning hos kunden på heltid, deltid eller som frilans, eller godkänner en beställning av eller från kunden inom ett år efter att ha arbetat via företaget för kunden, ska kunden omedelbart betala företaget en introduktionsavgift på 10 000 € plus moms enligt gällande kurs.

8.3 Alla ändringar eller tillägg i specifikationen för ett arbete som ska utföras av en anställd eller underleverantör till företaget som arbetar eller har arbetat i kundens lokaler eller annan geografisk plats på kundens begäran ska skriftligen meddelas till och bekräftas av företaget. Under inga förhållanden får underleverantören eller den anställde acceptera någon annan arbetsuppgift utan företagets skriftliga medgivande.

9. Upphovsrätt

9.1 Alla beställningar godkänns av företaget på villkoret att kunden innehar översättningsrättigheter till originaltexten eller endast kommer att använda översättningen i studiesyfte. Under alla förhållanden åtar sig kunden att hålla företaget skadeslöst gentemot alla skadeståndskrav på grund av intrång i upphovsrätt och/eller översättningsrättigheter, liksom för alla rättsliga åtgärder inklusive tvister mellan juridiska eller fysiska personer på grund av innehållet i originaltexten eller översättningen.

9.2 Företaget behåller upphovsrätten till all översättning, grafiskt material och datorinformation som det producerar till dess det uttryckligen tilldelar dessa rättigheter skriftligen till kunden, och under alla förhållanden intill dess arbetet eller tjänsterna till fullo betalats av kunden. Om företaget inte mottar betalning enligt punkt 5 ovan, dras nämnda rättigheter automatiskt tillbaka och kunden har ingen rätt att använda sig av arbeten eller varor där företagets upphovsrätt kvarstår.

9.3 Utan hänsyn till punkterna 9.1 och 9.2 ska kunden alltid gottgöra företaget och hålla det skadeslöst mot alla krav som kan ställas mot företaget och kostnader som kan uppstå i samband därmed, som beror på publicering och spridning av arbeten eller utförande av tjänster eller att kunden inkluderat material i arbeten eller tjänster som inte är föremål för översättning eller annat arbete av företaget.

10. Klagomål och tvister

10.1 Kunden ska underrätta företaget skriftligt inom tio arbetsdagar efter att arbetet eller varorna eller delar av dessa mottagits om eventuella felaktigheter eller avvikelser från de avtalade villkoren i beställningen och ge företaget möjlighet att undersöka och yttra sig över felaktigheterna och avvikelserna och vid behov korrigera dem. Företaget är inte skyldigt att svara för kostnad för korrigering av fel eller avvikelser som det inte getts tillfälle att själv utföra och som har utförts utan företagets skriftliga medgivande.

10.2 Alla underrättelser om fel och avvikelser från de avtalade villkoren i beställningen ska bestyrkas av all den dokumentation som krävs för att ge företaget en klar uppfattning om substansen i klagomålet.

10.3 Avtalet styrs och tolkas i enlighet med svensk lag.

11. Ansvarsskyldighet

11.1 Företaget utför arbete och levererar varor och tjänster efter bästa förmåga, och dess ansvarsskyldighet, såväl direkt som indirekt, är begränsad till att gälla värdet av fakturan för arbetet, tjänsten eller varorna som ansvaret gäller.

11.2 Kunden ska hålla företaget skadeslöst gentemot alla slags anspråk från tredje part i samband med allt arbete som utförts av företaget efter kundens anvisning.

12. Force majeure

12.1 Företaget är inte ansvarigt för försening, förlust eller skada eller underlåtelse att utföra arbete som helt eller delvis orsakats av krig, force majeure eller handling, beslut eller uttalande av Sveriges eller något annat lands regering.

12.2 Företaget är inte ansvarigt för försening, förlust eller skada eller underlåtelse att utföra arbete på grund av någon annan orsak eller händelse utanför företagets kontroll.

error:
TOTAL
Sök