Termer inom lokaliseringsbranschen: Avkodning av terminologin

Innehållsförteckning

Lokalisering överbryggar språkliga och kulturella klyftor för att säkerställa att innehållet resonerar med olika målgrupper över hela världen. Som en sektor som verkar i brytpunkten mellan språk, teknik och kultur kommer det inte som någon överraskning att lokaliseringsbranschen har ett rikt lexikon av specialiserade termer och begrepp.

Oavsett om du är ett erfaret lokaliseringsproffs som vill fördjupa din förståelse eller en nybörjare som är ivrig att förstå det väsentliga, kommer vår utforskning av termer inom lokaliseringsbranschen att vara upplysande.

Internationalisering

Designen och utvecklingen av produkter eller innehåll på ett sätt som gör dem enkla att lokalisera för olika regioner och språk.

Lokalisering

Processen att anpassa innehåll, såsom programvara, webbplatser eller marknadsföringsmaterial, till ett specifikt kulturellt, språkligt och regionalt sammanhang.

Kontinuerlig lokalisering

En praxis där lokalisering är en pågående, iterativ process snarare än en engångsansträngning, som ofta används inom agil utveckling.

Översättningshanteringssystem (TMS)

En programvarulösning, utformad för att effektivisera och centralisera översättnings- och lokaliseringsprocessen, vilket underlättar effektiv hantering av flerspråkigt innehåll, översättningsarbetsflöden och samarbete.

Application Programming Interface (API:er)

En uppsättning regler och protokoll som gör det möjligt för olika program att kommunicera och interagera med varandra, så att data och funktioner sömlöst kan delas.

Agil lokalisering

Ett dynamiskt och iterativt tillvägagångssätt för att anpassa innehåll för internationell publik som prioriterar samarbete, flexibilitet och kontinuerlig förbättring under hela översättnings- och kulturanpassningsprocessen.

Ljudlokalisering

Anpassa talat innehåll, som berättarröster och dialoger, för olika språk och regioner.

Land-/regionskoder

Standardiserade koder (t.ex. ISO-koder) som används för att identifiera specifika länder eller regioner för lokaliseringsändamål.

System för innehållshantering (CMS)

En programvaruplattform som används för att hantera och leverera digitalt innehåll, som ofta används i webbplatslokalisering.

CAT-verktyg

Programvara som hjälper översättare i deras arbete genom att tillhandahålla funktioner som översättningsminne, terminologihantering och automatisering av arbetsflöden.

Kulturalisering

Anpassa innehåll för att säkerställa att det är kulturellt lämpligt för målgruppen, med tanke på seder, övertygelser och kulturella känsligheter.

Crowdsourcing-översättning

En grupp volontärer eller användare som bidrar med översättningar och lokaliseringsinsatser.

CAT-verktygsintegration

Förmågan hos datorstödda översättningsverktyg att fungera sömlöst med andra program och system, såsom innehållshanteringssystem.

Konkordanssökning

En textanalysteknik som identifierar och visar varje förekomst av ett visst ord eller en fras inom en större textmassa, vilket ger sammanhang och underlättar språklig eller innehållsanalys.

Kontextuell anpassning

Anpassning av innehåll baserat på det sammanhang där det kommer att användas, till exempel justering av produktnamn för en viss marknad.

Do Not Translate (DNT)

DNT är en instruktion eller flaggning som används i lokaliserings- och översättningsprocesser för att indikera att ett specifikt ord eller en fras ska förbli på sitt originalspråk och inte översättas.

Dubbning

Ersätta det ursprungliga ljudet med en översatt version på ett annat språk, ofta använt i filmer och TV-program.

Dubbningsmanuskript

Det översatta manuskriptet som används för dubbning av ljud- eller videoinnehåll.

Kompatibilitet med filformat

Se till att innehållet kan bearbetas och visas korrekt på målspråket utan tekniska problem.

Globalisering

Strategin att utforma produkter och innehåll för att vara globalt tillgängliga och relevanta från början.

Geolokalisering

Processen för att identifiera en användares geografiska plats, som ofta används för att tillhandahålla lokaliserat innehåll eller tjänster.

Ordlista

En lista över nyckeltermer och deras översättningar eller definitioner som används för att säkerställa konsekvens i översättningar.

Global innehållsstrategi

Ett strategiskt tillvägagångssätt för att skapa och hantera innehåll som är utformat för global räckvidd och effektivitet.

ISO 17100

En internationell standard för översättningstjänster, som ställer krav på processer, resurser och kvalitet på översättningstjänster.

Granskning inom landet

En granskning av lokaliserat innehåll av modersmålstalare i målspråket och regionen för att säkerställa kulturell lämplighet och noggrannhet.

Plats

En specifik geografisk eller kulturell region för vilken innehållet är lokaliserat.

Legalisering

Att se till att lokaliserat innehåll överensstämmer med lokala lagar och bestämmelser.

Lokaliseringstest

Processen att utvärdera en programvara eller produkt för att säkerställa att den fungerar korrekt och uppfyller kulturella, språkliga och regionala krav för en specifik målmarknad eller plats.

Språktjänsteleverantör

Ett företag eller en byrå som specialiserat sig på att tillhandahålla översättnings- och lokaliseringstjänster.

Lokaliseringsprojektledare

En specialist som ansvarar för att övervaka hela lokaliseringsprocessen, inklusive samordning, schemaläggning och kvalitetssäkring.

Lokaliseringsteknik

De tekniska aspekterna av att förbereda programvara eller webbplatser för lokalisering, inklusive kodning, skript och layoutjusteringar.

Språklig tillgång

Alla resurser som används i lokaliseringsprocessen, inklusive översättningsminnen, ordlistor och stilguider.

Språkvariant

Olika versioner av ett språk som kan variera avsevärt i ordförråd, grammatik och uttal, till exempel brittisk engelska jämfört med amerikansk engelska.

Språklig oklarhet

Hantering av språkliga variationer och tvetydigheter, särskilt i sammanhang där ett enda ord eller en enda fras kan ha flera betydelser.

Platsspecifikt innehåll

Innehåll som är skräddarsytt inte bara för ett specifikt språk utan också för regionala variationer inom det språket, såsom spanska för Latinamerika jämfört med Spanien.

Lokaliserbarhetstestning

Bedöma beredskapen för en produkt eller ett innehåll för lokalisering innan den faktiska lokaliseringsprocessen börjar.

Maskinöversättning

Användningen av automatiserad programvara, som Google Translate, för att generera översättningar utan mänsklig inblandning.

Flerspråkig SEO

Optimera innehåll för sökmotorer på flera språk och i flera regioner.

Maskinöversättning efterredigering

Processen för att granska och förbättra maskinöversatt innehåll för att uppfylla kvalitetsstandarder.

Utvärdering av maskinöversättning

Metoder för att mäta kvaliteten på maskinöversatt innehåll, inklusive BLEU, METEOR och TER.

Naturlig språkbearbetning

Ett område inom artificiell intelligens som fokuserar på att göra det möjligt för datorer att förstå, tolka och generera mänskligt språk, så att de kan interagera med och bearbeta text- och taldata.

Pseudolokalisering

En testteknik som simulerar lokaliseringsprocessen genom att ersätta tecken med platshållare för att identifiera potentiella problem tidigt i utvecklingen.

Kvalitetssäkring

Processen att granska och testa lokaliserat innehåll för att säkerställa precision, funktionalitet och kulturell lämplighet.

Höger till vänster

Eller RTL, hänvisar till skrivriktningen på vissa språk, till exempel arabiska och hebreiska, där text läses från höger till vänster snarare än vänster-till-höger-riktningen som är vanlig på många andra språk.

Regionala innehållspreferenser

Skräddarsy innehåll för att anpassa det till regionala preferenser, till exempel färgval, bilder och ikoner.

Richtextlokalisering

Anpassa innehåll som innehåller formatering (t.ex. fetstil, kursiv stil, punktlistor) för att säkerställa att det förblir konsekvent och läsbart på målspråket.

Sträng

En enskild textenhet, ofta en mening eller fras, i källinnehållet.

Kit för programvaruutveckling

En uppsättning verktyg, bibliotek och dokumentation som hjälper utvecklare att skapa programvaruapplikationer för en specifik plattform, operativsystem eller ramverk.

Textning

Tillhandahålla bildtexter på målspråket för ljud- eller videoinnehåll, som ofta används för filmer och tv.

Källspråk

Originalspråket för det innehåll som ska lokaliseras.

Synkronisering av bildtexter

Se till att bildtexter matchar tidpunkten för talade ord eller handlingar i ljud- eller videoinnehåll.

Översättning

Omvandling av innehåll från ett språk till ett annat, samtidigt som dess innebörd och sammanhang bibehålls.

Transcreation

Anpassa innehåll inte bara genom översättning utan också genom att överväga kulturella nyanser, idiom och kreativitet för att säkerställa att det resonerar med målgruppen.

Översättningsminne

En databas som lagrar tidigare översatta textsegment för återanvändning, vilket hjälper till att upprätthålla konsistens över översättningar.

Målspråk

Språket som innehållet kommer att översättas till.

Termbas

En databas som innehåller terminologi och definitioner för användning i översättning och lokalisering.

Terminologihantering

Bruket att konsekvent hantera och använda specifika termer och fraser i översättningar.

Lokalisering av tidszon

Anpassa innehåll för att visa datum, tider och händelser i enlighet med målgruppens tidszon.

Lokalisering av användargränssnitt (UI)

Anpassa användargränssnittet för programvara eller applikationer så att det passar användarnas språkliga och kulturella preferenser.

XML-lokaliseringsutbytesfilformat (XLIFF)

Ett standardiserat XML-format för utbyte av lokaliseringsdata mellan olika verktyg och system.

Avslutande

Lokalisering är så mycket mer än bara ord; det är hörnstenen för att låsa upp dörrarna till global kommunikation, handel och samarbete. Det som började som ett enkelt koncept för att översätta innehåll har blommat ut till en komplex och mångfacetterad domän. Vår förståelse av dessa termer inom lokaliseringsbranschen fungerar som en ledstjärna, vilket leder oss mot en värld där global kommunikation är lika enkelt som utbytet av idéer.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök