TOTAL översättningsbyrå

Översättning åt särskolor

Hur översättningstjänster kan gynna särskolor

Särskolor har en unik uppgift att tillgodose behoven hos elever med funktionsnedsättning. Översättningstjänster kan spela en viktig roll i att stödja elever, lärare och personal i denna strävan.

Förbättrad kommunikation med elever och vårdnadshavare

Många elever i särskolan har språkliga svårigheter, antingen som en del av sin funktionsnedsättning eller på grund av en annan språklig bakgrund. Översättningstjänster kan ge elever och vårdnadshavare möjlighet att kommunicera effektivt med lärare och personal, oavsett språkbarriärer.

Exempel:

 • En elev med dyslexi kan använda en text-till-tal-tjänst för att få läroböcker upplästa på sitt modersmål.
 • En familj som nyligen har immigrerat till Sverige kan använda en översättningstjänst för att delta i skolmöten och kommunicera med lärare om sitt barns behov.

Ökad tillgänglighet till läromedel och information

Översättningstjänster kan användas för att göra läromedel och information tillgängliga på flera språk. Detta kan ge elever möjlighet att lära sig på sitt modersmål eller på ett språk som de är mer bekväma med.

Exempel:

 • En lärare kan använda en översättningstjänst för att översätta en PowerPoint-presentation till arabiska för att elever med arabisk bakgrund ska kunna delta i lektionen på lika villkor.
 • Skolan kan använda en översättningstjänst för att skapa en flerspråkig webbplats med information om skolans policyer, rutiner och evenemang.

Stöd till lärare och personal

Översättningstjänster kan också vara ett värdefullt verktyg för lärare och personal i särskolan. De kan användas för att:

 • Översätta dokument och texter, till exempel elever.s IEPs och utvärderingar.
 • Kommunicera med kollegor och experter från andra länder.
 • Hitta relevanta resurser och information på andra språk.

Exempel:

 • En lärare kan använda en översättningstjänst för att översätta en elevs IEP till engelska för att kunna dela den med en specialist utomlands.
 • Skolpersonal kan använda en översättningstjänst för att delta i en onlinekurs om inkludering av elever med funktionsnedsättning, som erbjuds på engelska.

Utmaningar och framgångsfaktorer

Det är viktigt att vara medveten om vissa utmaningar när man använder översättningstjänster i särskolan. Dessa inkluderar:

 • Kvaliteten på översättningen: Det är viktigt att använda en översättningstjänst som ger korrekta och idiomatiska översättningar.
 • Tillgänglighet: Översättningstjänster bör vara tillgängliga på de språk som elever och personal behöver.
 • Användarvänlighet: Översättningstjänster bör vara lätta att använda för personer med olika funktionsnedsättningar.

För att framgångsrikt använda översättningstjänster i särskolan är det viktigt att:

 • Välja rätt tjänst: Det finns många olika översättningstjänster tillgängliga. Det är viktigt att välja en tjänst som uppfyller de specifika behoven hos elever och personal i skolan.
 • Ge utbildning och support: Det är viktigt att ge elever, lärare och personal utbildning i hur man använder översättningstjänster på ett effektivt sätt.
 • Utvärdera och förbättra: Det är viktigt att regelbundet utvärdera användningen av översättningstjänster i skolan och göra förbättringar vid behov.

Översättningstjänster kan vara ett värdefullt verktyg för att förbättra kommunikationen, öka tillgängligheten till läromedel och information och stödja lärare och personal i särskolan. Genom att använda översättningstjänster på ett effektivt sätt kan särskolor skapa en mer inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever.

TOTAL översättningsbyrå – Professionella översättningar för särskolor

Hur vi kan hjälpa

TOTAL översättningsbyrå är en erfaren och pålitlig partner som kan erbjuda särskolor en rad olika professionella översättningstjänster. Vi har ett team av specialister med gedigen kompetens inom översättning av pedagogiska material, juridiska dokument, administrativa texter och webbplatser. Vi kan hantera översättningar från och till alla språk och garanterar alltid hög kvalitet och korrekthet.

Våra tjänster för särskolor:

 • Översättning av pedagogiska material: Vi kan översätta läroplaner, kursplaner, prov, läroböcker, arbetsmaterial och andra pedagogiska resurser.
 • Översättning av juridiska dokument: Vi kan översätta avtal, policydokument, riktlinjer, beslut och andra juridiska texter.
 • Översättning av administrativa texter: Vi kan översätta broschyrer, informationsblad, nyhetsbrev, webbsidor och andra administrativa texter.
 • Språkgranskning: Vi kan granska och korrekturläsa texter för att säkerställa att de är korrekta, tydliga och lättbegripliga.

Våra fördelar:

 • Hög kvalitet: Vi har ett team av erfarna och kvalificerade översättare som garanterar hög kvalitet på alla översättningar.
 • Korrekthet: Vi använder oss av moderna översättningsverktyg och metoder för att säkerställa att alla översättningar är korrekta och exakta.
 • Konfidentialitet: Vi respekterar din konfidentialitet och hanterar all information på ett säkert och professionellt sätt.
 • Flexibilitet: Vi kan anpassa våra tjänster efter dina specifika behov och önskemål.

Kontakta oss

För mer information om våra tjänster eller för att begära en offert, kontakta oss via e-post på [e-postadress har tagits bort] eller via telefon på 08-123 45 67.

Exempel på hur vi kan hjälpa

Här är några exempel på hur vi kan hjälpa särskolor med våra översättningstjänster:

 • Vi kan översätta läroplaner och kursplaner till elevernas modersmål så att de kan ta del av undervisningen på ett effektivt sätt.
 • Vi kan översätta juridiska dokument som avtal och policydokument så att skolan kan säkerställa att de följer alla lagar och regler.
 • Vi kan översätta administrativa texter som broschyrer och informationsblad till olika språk så att informationen är tillgänglig för alla föräldrar och elever.
 • Vi kan språkgranska texter som skolans webbplats eller informationsmaterial för att säkerställa att de är korrekta, tydliga och lättbegripliga.

Vi är övertygade om att vi kan erbjuda särskolor en värdefull tjänst genom att tillhandahålla professionella översättningar av hög kvalitet. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa TOTAL är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

TOTAL erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

TOTAL kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan TOTAL erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error:
TOTAL
Search