TOTAL översättningsbyrå

Lingvistisk undersökning påbörjas i Nepal

Innehållsförteckning

I en tid då nationalförsamlingens medlemmar ökar sina ansträngningar för att utarbeta en ny författning och återuppbygga landet har regeringen formellt påbörjat en lingvistisk undersökning i Nepal.

Regeringen lanserade undersökningen i ett försök att bland annat utveckla en sociolingvistisk profil av alla språk i Nepal, underhålla en komplett databas, kartlägga och utveckla en beskrivning för användning av modersmål i utbildning och lokal administration samt skapa en grundläggande beskrivning av vart och ett av dem.

”Det finns ett trängande behov av att genomföra en undersökning för tillfället när språkfrågorna har blivit så kontroversiella. Majoriteten av språken håller dessutom på att dö ut”, säger professor Yogendra P Yadhav, chef för centrala lingvistikinstitutionen (CDL) vid Tribhuvanuniversitet och gruppledare i National Language Policy Recommendation Commission.

Enligt Yadav har CDL anförtrotts med allt ansvar för genomförandet av undersökningen. Den sista undersökning av något slag som genomförts gjordes för hundra år sedan av britterna när de genomförde en lingvistisk undersökning om Indien mellan 1904 och 1928. National Planning Commission (NPC) skapade NLPRC som leds av professor Yadav för att ta itu med kontroversen om språk som följd av den politiska förändringen i landet. Efter att ha spenderat över åtta månader kom NLPRC fram med förslaget om en lingvistisk undersökning.

Därefter godkände NPC förslaget och införlivade det i sin treårsplan med hög prioritet, enligt en ämbetsman.

”Utvecklingen av kulturella och lingvistiska drag är en av de största grundvalarna för hållbar utveckling av landet”, säger professor Dr. Guna Nidhi Sharma.

Enligt det godkända förslaget kommer undersökningen att genomföras genom frågeformulär och iakttagelse. Grundläggande ordlistor kommer att skapas och ordens innebörd kommer att skrivas ned på nepalesiska, engelska och respektive modersmål så att det blir enkelt att skriva en läroplan för användning i skolor och administration. Undersökningen kommer även att studera det språk som används av de döva.

Han säger även att det funnits två tidigare försök att genomföra en undersökning av landets språk – Grierson Konows undersökning (1898-1927) och Tysklands vetenskapsråds undersökning (1981-1984), men båda övergavs på grund av brist på finansiella medel.

Departementet för lokal utveckling har tilldelat 2,5 miljoner rupier och Departementet för kultur och återuppbyggnad 1,5 miljoner rupier i första fasen.

Professor Yadhav uppskattar att det kommer att kosta totalt 500 miljoner rupier för att genomföra hela projektet, som kommer att pågå under sju år.

Han säger att över 200 lingvister, samhällsledare och IT-experter kommer att mobiliseras. Utbildning för fältlingvister kommer att genomföras snart och tilldelas fältarbete.

Ethnologue, en encyklopedi över internationella språk, har listat 126 språk som talas i Nepal, medan 2001 års folkräkning endast visar på 92 språk.

error:
TOTAL
Search