Kulturell känslighet i lokalisering och hur man uppnår det

Innehållsförteckning

Att översätta innehåll med kulturell känslighet i åtanke är inte bara en fråga om att hitta rätt ord utan också en djup förståelse för de nyanser, seder och övertygelser som definierar kulturer.

Denna artikel fördjupar sig i det viktiga ämnet kulturell känslighet i översättning och lokalisering, utforskar dess betydelse, de utmaningar det utgör och strategier för att uppnå det framgångsrikt.

Vad är kulturell känslighet?

Kulturell känslighet, även känd som kulturell medvetenhet eller kulturell kompetens, är förmågan att förstå, respektera och effektivt interagera med människor från olika kulturella bakgrunder. Det innebär att erkänna och värdera skillnaderna i språk, seder, övertygelser och traditioner som finns mellan olika kulturer.

Kulturell känslighet går utöver bara tolerans. Det innebär en genuin uppskattning och empati för kulturella skillnader. Det omfattar viktiga element som:

  • Respekt för skillnader
  • Effektiv kommunikation
  • Öppenhet
  • Konfliktlösning
  • Inkludering
  • Globalt perspektiv
  • Undvika stereotyper och fördomar

Kulturell känslighet är inte begränsad till interaktioner mellan människor av olika nationaliteter eller etniska bakgrunder. Det kan också gälla interaktioner mellan olika subkulturer inom samma samhälle. I slutändan handlar det om att främja förståelse och harmoni bland människor som kan ha olika kulturella bakgrunder, och se till att skillnader inte hindrar effektiv kommunikation och samarbete.

Vikten av kulturell känslighet

Vikten av kulturell känslighet är inte bara en fråga om diplomatisk inställning. Det har djupa konsekvenser för effektiv kommunikation, ömsesidig respekt och harmoniska relationer på internationell nivå. Här är några fördelar med att prioritera kulturell känslighet i ditt lokaliserade innehåll:

Bevara kontext och nyans

När innehållet översätts ord för ord förlorar det ofta sin ursprungliga innebörd och sammanhang. Till exempel kan en enkel fras som ”break a leg” på engelska vara förbryllande eller till och med stötande när den översätts bokstavligen till ett annat språk. Kulturell känslighet säkerställer att innebörden och sammanhanget bevaras under översättningen, vilket gör det möjligt för mottagaren att fullt ut förstå det avsedda budskapet.

Varje språk är rikt på idiom och uttryck som är djupt inbäddade i dess kultur. Kulturell känslighet bekräftar förekomsten av dessa idiomatiska uttryck och hjälper översättare att hitta likvärdiga uttryck på målspråket, vilket behåller den ursprungliga smaken och innebörden.

Undvika stötande innehåll

Olika kulturer har olika normer, tabun och känsligheter. Till exempel anses det i vissa kulturer respektlöst att använda förnamn när man adresserar någon, medan det i andra kulturer är vanligt. Kulturell känslighet säkerställer att innehållet inte oavsiktligt bryter mot dessa normer eller är stötande.

Vissa symboler och bilder kan ha djup kulturell betydelse. Till exempel kräver användningen av färger eller symboler som rött, vilket representerar lycka till i Kina men innebär fara eller försiktighet i många västerländska kulturer, noggrant övervägande för att undvika missförstånd eller förolämpning.

Bygga förtroende

Kulturell känslighet i översättning och lokalisering främjar effektiv kommunikation. När innehållet resonerar med publikens kulturella bakgrund bygger det förtroende och trovärdighet. Detta förtroende är avgörande för företag som vill expandera internationellt, eftersom det indikerar respekt för den lokala kulturen.

Ett kulturellt känsligt tillvägagångssätt skapar ett positivt intryck av ett företag eller varumärke. Människor är mer benägna att engagera sig i innehåll som speglar deras värderingar och kulturella sammanhang, vilket kan leda till ökad kundlojalitet och varumärkesuppfattning.

Ta sig in på nya marknader

Lokalisering går utöver översättning. Det innebär att anpassa innehåll till lokala preferenser. Detta kan inkludera att använda kulturellt relevanta bilder, symboler och till och med anpassa layouten eller designen för att anpassa sig till lokala seder. Sådana ansträngningar är viktiga för framgångsrik marknadspenetration och acceptans av produkter eller tjänster.

Inom till exempel marknadsföring av mat och dryck är det avgörande att förstå lokala kostvanor och kulinariska preferenser. Anpassning av menyer eller reklam för att inkludera kulturellt lämpliga rätter och ingredienser kan bli avgörande för en restaurangs framgång på en ny marknad.

Hur man uppnår kulturell känslighet i lokalisering

Att uppnå kulturell känslighet i lokalisering är avgörande för att framgångsrikt anpassa produkter, tjänster eller innehåll för en ny publik. Några viktiga steg kan vara att:

Anställa experter

Kulturella experter eller konsulter kan visa sig vara ovärderliga för ditt lokaliseringsteam. Dessa yrkesverksamma har fördjupade kunskaper om målkulturen, dess nyanser, sociala normer och känsligheter. Till exempel kan en kulturkonsult ge råd om huruvida vissa symboler eller färger anses gynnsamma eller stötande i målkulturen.

Kulturella konsulter erbjuder insikter i målkulturens historiska och sociopolitiska sammanhang. Detta hjälper översättare och lokaliserare att förstå de nyanser och referenser som är inbäddade i innehållet. Till exempel, om en marknadsföringskampanj refererar till en historisk händelse, kan en kulturkonsult se till att referensen är korrekt och kulturellt relevant.

Tillhandahålla kulturell utbildning

Att tillhandahålla kulturell utbildning till översättare och lokaliserare hjälper dem att utveckla en ökad känsla av kulturell medvetenhet. Utbildning kan inkludera diskussioner om kulturella dimensioner, till exempel kollektivism vs. individualism eller högkontext- vs. lågkontextskommunikation, vilket i hög grad påverkar hur innehåll ska utformas.

Utbildningar ska fokusera på nyanserna i olika kulturer och betona vikten av idiomatiska uttryck, humor och etikett. Till exempel att förstå när och hur man använder hedersbetygelser på asiatiska språk eller erkänna vikten av personligt utrymme i olika kulturer.

Fortsätta att lära dig

Kulturer är dynamiska och i ständig utveckling. Det som kan vara kulturellt känsligt idag kanske inte är det i framtiden. Uppmuntra översättare och lokaliserare att hålla sig uppdaterade inom kulturella förändringar genom att läsa kulturella nyheter, böcker och engagera sig i den kultur de arbetar med. Detta säkerställer att deras arbete förblir relevant.

Att uppmuntra teammedlemmar att fördjupa sig i den kultur de arbetar med kan ge en djupare förståelse för dess normer och värderingar. Att resa till mållandet, delta i lokala evenemang eller lära sig språket kan vara oerhört fördelaktigt.

Säkerställa inkludering

Inkluderande språk innebär att undvika stereotyper, fördomar eller kränkande språk som kan fjärma eller marginalisera någon grupp. Innehåll ska vara respektfullt och omfamna mångfald. Till exempel, när du lokaliserar marknadsföringsmaterial, undvik att använda stereotyper för att representera människor från olika kulturer eller bakgrunder.

Se till att översättnings- och lokaliseringsprocessen respekterar individuella preferenser för pronomen och titlar. I vissa kulturer kan valet av titlar och hedersbetygelser vara särskilt betydande, så det är viktigt att få dem rätt.

Testa och ge feedback

När översättnings- och lokaliseringsarbetet är klart är det viktigt att utföra fälttester. Detta kan involvera fokusgrupper eller undersökningar för att mäta hur målgruppen svarar på innehållet. Deras feedback kan avslöja om innehållet resonerar med den lokala kulturen och om några justeringar behöver göras.

Återkopplingen från målgruppen ska integreras i innehållet. Detta gör översättnings- och lokaliseringsprocessen iterativ, där revisioner görs baserat på publikens svar, vilket gör innehållet alltmer kulturellt känsligt.

Samarbeta

Samarbete är nyckeln till att uppnå kulturell känslighet. Uppmuntra öppen och transparent kommunikation mellan översättare, lokaliserare och innehållsskapare. Regelbundna möten och diskussioner kan hjälpa till att ta itu med kulturella känslighetsfrågor när de uppstår, vilket leder till bättre innehållsresultat.

Överväg att bilda tvärfunktionella team som inkluderar kulturkonsulter, lingvister och ämnesexperter. Detta tillvägagångssätt säkerställer att flera perspektiv beaktas, vilket resulterar i ett väl avrundat och kulturellt känsligt resultat.

Säkerställ lagefterlevnad

Att se till att översatt och lokaliserat innehåll överensstämmer med lokala lagar och bestämmelser är avgörande. Juridiska experter som är väl insatta i mållandets lagar bör granska innehållet för att undvika potentiella fallgropar, såsom att bryta mot immateriella rättigheter eller delta i kulturellt okänsliga förfaranden.

I den digitala tidsåldern varierar sekretess- och dataskyddsbestämmelser mellan olika länder. Att följa dessa bestämmelser är inte bara en juridisk nödvändighet utan också en demonstration av kulturell respekt för individuella rättigheter och datasäkerhet.

Utmaningar för att uppnå kulturell känslighet

Att uppnå kulturell känslighet kan vara utmanande på grund av olika faktorer och hinder, och dessa utmaningar kan variera beroende på det specifika projektet och målkulturen. Några vanliga utmaningar inkluderar:

Olika kulturer

Världen är hem för ett otroligt stort utbud av kulturer, var och en med sina egna traditioner och övertygelser. Utmaningen ligger i att hitta en balans som respekterar dessa skillnader samtidigt som man levererar ett enhetligt budskap eller en produkt som tilltalar en global publik.

Vad som anses kulturellt känsligt i en kultur kanske inte gäller i en annan. Översättare och lokaliserare måste navigera mellan att respektera kulturella skillnader och att upprätthålla ett konsekvent varumärke eller budskap.

Utvecklande kulturer

Kulturer är inte statiska utan utvecklas ständigt. Sociala, politiska och ekonomiska förändringar kan påverka uppfattningen av vissa ämnen eller symboler. Översättare och lokaliserare måste hålla sig uppdaterade om dessa ändringar för att säkerställa att innehållet förblir kulturellt känsligt.

Olika generationer inom en kultur kan ha olika tolkningar av kulturell känslighet. Det som är acceptabelt för äldre generationer kanske inte är det för yngre. Att balansera dessa generationsperspektiv kan vara utmanande.

Språknyanser

Även inom samma språk kan det finnas betydande dialektala och regionala variationer. Översättare måste vara medvetna om dessa nyanser och välja språkvarianter som är mest lämpliga för målgruppen.

Slang och jargong kan variera mycket inom ett språk. Det är viktigt att förstå när och var dessa uttryck är lämpliga och att använda dem klokt i det lokaliserade innehållet.

Implicita fördomar

Lokaliseringsspecialister kan oavsiktligt föra in sina egna kulturella fördomar i sitt arbete. Dessa fördomar kan påverka hur innehållet översätts eller lokaliseras, vilket kan leda till kulturell okänslighet. Att erkänna och ta itu med dessa fördomar är en pågående utmaning.

Det kan finnas konflikter mellan käll- och målkulturernas kulturella känslighet. Att uppnå en harmonisk balans kräver skicklighet och noggrant övervägande.

Resursbegränsningar

Att uppnå kulturell känslighet kräver ofta ytterligare tid och resurser. Mindre företag eller projekt med begränsade budgetar kan möta utmaningar när det gäller att fördela de nödvändiga resurserna för omfattande lokaliserings- och kulturkänslighetsinsatser.

För att ta itu med resursbegränsningar kan organisationer behöva prioritera sina ansträngningar med fokus på viktiga marknader eller regioner där kulturell känslighet är av största vikt. Att outsourca översättnings- och lokaliseringstjänster kan också vara en kostnadseffektiv lösning.

Varumärken som gjort misstag i sin mångkulturalitet

Följande kampanjer belyser behovet av att varumärken är försiktiga när de översätter och anpassar produkter för att passa lokala sammanhang. De är en kraftfull påminnelse om vikten av kulturell känslighet för att lokalisera marknadsförings- och reklammaterial, särskilt när man går in på utländska marknader.

Fendi

Fendis Baguette-kampanj i Kina är ett anmärkningsvärt exempel på ett globalt lyxvarumärkes misstag när det gäller att försöka få kontakt med en kinesisk publik. Kampanjen lanserades 2019 och syftade till att marknadsföra den ikoniska Baguette-handväskan på den kinesiska marknaden.

Kampanjen innehöll starkt västerländska modeller och styling, som inte resonerade med den kinesiska publiken. För att göra saken värre, var stereotyper som att sjunga karaoke, spela på ett spelcenter och shoppa på ett varuhus alla inklämda i en reklamfilm.

Dolce & Gabbana

I slutet av 2018 befann sig det italienska lyxmodemärket Dolce & Gabbana (D&G) i en mycket kontroversiell och allmänt fördömd annonskampanj. Den skapades för den kinesiska marknaden och innehöll en kinesisk modell klädd i D&G-klädsel som försökte äta en traditionell italiensk pizza med ätpinnar.

Tillsammans med stereotyp, hånfull bakgrundsmusik och bildtexter ansågs videon både kulturellt okänslig och nedsättande. Den spelade på skadliga stereotyper, vilket tyder på att kineser var obekanta med eller oförmögna att uppskatta utländska kök.

IKEA

Den svenska heminredningsjätten, är känd för sin globala närvaro och smarta produktnamn som ofta speglar sina skandinaviska rötter. Men inte alla dessa namn översätts sömlöst över olika språk och kulturer.

IKEA:s produktnamn på den thailändska marknaden tog en oavsiktligt vågad vändning, vilket ledde till att produkter lät styggare än avsett. Ett sådant exempel var Redalens sängram, som humoristiskt tolkades som sexuellt på grund av dess fonetiska likhet med ett thailändskt slangord.

Avslutningsvis

Kulturell känslighet i översättning och lokalisering är nyckeln till att överbrygga språkklyftor, främja förtroende och vårda positiva globala relationer. Som vi har upptäckt handlar kulturell känslighet inte bara om språklig förmåga utan en invecklad balans av respekt, förståelse och anpassningsförmåga. För att navigera i denna komplexa terräng måste organisationer anamma kulturexperter, tillhandahålla kontinuerlig utbildning och kämpa för öppet samarbete.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök